ความดันตามีค่าปกติเป็นเท่าใด?

ความดันตามีค่าปกติเป็นเท่าใด?
บทความโดย
ศ.พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
จักษุแพทย์ รพ. ตา หู คอ จมูก

ความดันตาก็คงคล้ายค่าอื่นๆ ของคนเรา เช่น ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ ฯลฯ ซึ่งมีค่าไม่เท่ากันในทุกคน แต่มีช่วงของค่าต่างๆ ซึ่งจากการทดสอบของคนปกติจำนวนหนึ่งว่าเป็นเท่าใด ก็ใช้ค่านั้นเป็นค่าปกติ

มีการศึกษาถึงความดันตาของคนปกติจำนวนหนึ่งมานาน พบว่า ค่าความดันตา หากทำเป็นรูปกราฟจะได้รูประฆังคว่ำ โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 15.5 ± 2.7 มม ปรอท หากคิดเป็นตัวเลขตามสถิติ ค่าเฉลี่ยรวมกับค่า 2 standard deviation จะได้ค่า 15.5 + 5.4 เป็น 20.9 มม ปรอท ซึ่งครอบคลุมประชากรถึง 95%

จึงเป็นที่มาของค่าปกติ เป็น 21 มม ปรอท หากใครได้ค่ามากกว่า 21 ถือว่ามีความดันตาสูงกว่าปกติ ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าคนปกติมีอีกประมาณ 5% ที่อาจมีค่าความดันตามากกว่า 21 แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

นอกจากนี้ ค่าความดันตายังอาจผันแปร และแตกต่างกันจากเครื่องมือที่ใช้วัดแตกต่างกันได้บ้างด้วย

Photo cr : eyebulletin.com