ตารางแพทย์

แผนกเลสิค (LASIK)

วันจันทร์
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.30-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. โศภิต 8.30-16.00 -
2 อ. อนุวัตร 8.30-12.00 - -
3 อ. มานะพล - - 17.00-19.00
4 อ. อัมพร - - 17.00-19.00
5 อ. ฉันทกา - - 17.00-19.00
วันอังคาร
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.30-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. โศภิต 8.30-12.00 - -
2 อ. เอกอนันต์ 8.30-12.00 - -
3 อ. มานะชัย - 13.00-16.00 -
4 อ. จุไรรัตน์ - - 17.00-19.00
5 อ. ฉันทกา - - 17.00-19.00
6 อ. ทัศนีย์ - - 17.00-19.00
วันพุธ
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.30-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. โศภิต 8.30-19.00
2 อ. อนุวัตร 8.00-12.00 - -
วันพฤหัสบดี
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.30-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. โศภิต 8.30-12.00 - -
2 อ. มานะชัย 8.00-16.00 -
3 อ. นวลจิรา - - 17.00-19.00
4 อ. ธีระเทพ - - 17.00-19.00
วันศุกร์
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.30-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. อนุวัตร 8.30-12.00 - -
2 อ. โศภิต 8.30-16.00 -
3 อ. อัมพร - - 17.00-19.00
วันเสาร์
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.30-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. อัมพร 8.30-16.00 -
2 อ. อนุวัตร 8.30-12.00 - -
3 อ. วิวัฒน์ 8.30-12.00 - -
4 อ. จุไรรัตน์ 8.30-12.00 - -
5 อ. โศภิต - 13.00-19.00
6 อ. ธีระเทพ - 13.00-16.00 -
7 อ. นวลจิรา - 13.00-16.00 -
วันอาทิตย์
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.30-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. จุไรรัตน์ 8.30-16.00 -
2 อ. มานะพล 8.30-12.00 - -
3 อ. โศภิต 8.30-12.00 - -
4 อ. ธีระเทพ - 13.00-16.00 -
5 อ. ฉันทกา - 13.00-19.00
6 อ. มานะชัย - 13.00-19.00
Update: 2 กันยายน 2560

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
เลขที่ 585 ถ.สิริธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : (662) 886-6600-16 แฟกซ์ : (662) 433-3613
อีเมล์ : [email protected]
Logo ISO URS Certificate ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008