(662) 886-6600-16

ตารางแพทย์

แผนกตา

วันจันทร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 2203 พญ. ทิพาพันธ์ 9.00-16.00 -
นพ. อัมพร - - 17.00-20.00
2 2210 นพ. ยุทธนา 9.00-12.00 - -
นพ. สว่าง - 13.30-18.30
3 2204 นพ. อนุวัตร 10.00-13.00 - -
พญ. ฉันทกา - 16.00-20.00
4 2209 นพ. ภารพันธ์ 9.30-12.00 - -
พญ. ณัฐสุชา - - 17.00-20.00
5 2205 พญ. วิรงค์รอง 9.00-16.00 -
พญ. สุมาลี - - 17.00-20.00
6 2208 นพ. เอกอนันต์ 8.30-12.00 - -
พญ. อินทิรา 8.00-16.00 -
7 2218 นพ. สมชาย 8.30-14.00 -
พญ. ดลฤดี - 16.00-20.00
8 2207 นพ. เจริญชัย 8.00-14.00 -
9 2220 พญ. จุฑาทิพย์ 9.00-17.00 -
10 2206 พญ. สกาวรัตน์ 9.00-19.00
11 2221 พญ. โศภิต 9.00-16.00 -
12 2104 พญ. อินทิรา 8.00-16.00 -
พญ. นาที - 14.00-17.00 -
พญ. รสนา - - 17.00-19.30
13 2105 พญ. เพ็ญพรรณ 9.00-16.00 -
พญ. โสมสิริ - - 17.00-20.00
15 2107 นพ. ศุภชัย 8.30-11.30 - -
พญ. วรวรรณ - 13.00-15.00 -
นพ. มานะพล - - 17.00-20.00
16 2102 นพ. สมศักดิ์ 9.00-12.00 - -
วันอังคาร
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 2203 นพ. เอกอนันต์ 8.30-12.00 - -
นพ. มานะชัย - 13.00-20.00
2 2210 นพ. ยุทธนา 9.00-12.00 - -
พญ. อัจฉรา - 15.00-20.00
3 2204 พญ. ทัศนีย์ 9.00-16.00 -
4 2209 พญ. ทิพาพันธ์ 9.00-16.00 -
พญ. จุไรรัตน์ - - 17.00-20.00
5 2205 พญ. ปรางทอง 9.00-12.00 - -
นพ. ธนพล - 13.00-20.00
6 2208 นพ. ภารพันธ์ 9.30-12.00 - -
พญ. ฉันทกา - 16.00-20.00
7 2218 นพ. สมชาย 8.00-12.00 - -
พญ. สุพิชา - 13.00-20.00
8 2207 นพ. เจริญชัย 8.30-14.00 -
9 2220 พญ. โศภิต 9.00-17.00 -
10 2206 พญ. สกาวรัตน์ 9.00-14.00 -
พญ. จุฑาทิพย์ - 14.00-17.00 -
11 2221 พญ. เพ็ญพรรณ 9.00-16.00 -
12 2104 นพ. ธรณิศร์ 9.00-16.00 -
13 2105 พญ. อินทิรา 8.00-16.00 -
15 2107 นพ. ศุภชัย 8.30-11.30 - -
วันพุธ
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 2203 พญ. วิรงค์รอง 9.00-12.00 - -
พญ. บุญเพ็ญ - 14.00-20.00
2 2210 นพ. ภารพันธ์ 9.30-12.00 - -
พญ. ปทุมวรรณา - 13.00-20.00
3 2204 นพ. อนุวัตร 10.00-13.00 -
พญ. นภางค์ - - 17.00-20.00
4 2209 พญ. ทิพาพันธ์ 9.00-16.00 -
5 2205 นพ. วรากร 8.00-16.00 -
6 2208 พญ. โศภิต 9.00-20.00
7 2218 นพ. สมชาย 8.30-14.00 -
8 2207 นพ. เจริญชัย 8.30-14.00 -
พญ. สุมาลี - - 17.00-20.00
9 2220 นพ. เทียม 8.30-12.00 - -
นพ. ชัยรัตน์ - - 17.00-19.00
10 2206 พญ. สกาวรัตน์ 9.00-12.00 - -
พญ. โสฬส - 13.00-20.00
11 2221 พญ. วรวรรณ 8.30-16.00 -
12 2104 พญ. มันธนี 8.00-12.00 - -
นพ. เกษม - 13.00-17.00 -
13 2105 นพ. กำธร 8.30-12.00 - -
นพ. บัณฑิต - 13.00-16.00 -
พญ. รสนา - - 17.00-19.30
15 2107 นพ. สรรเพ็ชญ์ 10.00-12.00 - -
นพ. สมศักดิ์ - 13.00-16.00 -
16 2102 พญ. เพ็ญพรรณ 9.00-12.00 - -
วันพฤหัสบดี
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 2203 พญ. ทิพาพันธ์ 9.00-16.00 -
2 2210 นพ. สว่าง 10.00-16.30 -
นพ. สรรเพ็ชร - - 17.00-20.00
3 2204 พญ. จุฑาทิพย์ 9.00-18.30
พญ. ปรารถนา - - 17.00-19.00
4 2209 นพ. ยุทธนา 9.00-12.00 - -
พญ. จุฬาภรณ์ - 14.00-17.00 -
5 2205 พญ. วิรงค์รอง 9.00-12.00 - -
นพ. ธรณิศร์ 9.00-16.00 -
6 2208 นพ. ธรณิศร์ 9.00-16.00 -
พญ. กาญจน์ธิดา - 13.00-16.00 -
นพ. ณัฐวัชร - 14.00-18.30
7 2218 นพ. สมชาย 8.30-14.00 -
ดลฤดี - 14.00-20.00
8 2207 นพ. เจริญชัย 8.30-14.00 -
9 2220 นพ. มานะชัย 8.30-14.00 -
10 2206 พญ. สกาวรัตน์ 9.00-12.00 - -
พญ. จุฑาทิพย์ 9.00-18.30
11 2221 พญ. โศภิต 8.00-12.00 - -
12 2104 พญ. วรวรรณ 8.30-12.00 - -
นพ. ณัฐวัชร - 14.00-18.30
13 2105 นพ. กำธร 8.30-12.00 - -
นพ. บัณฑิต - 13.00-17.00 -
นพ. ธีระเทพ - - 17.30-19.30
15 2107 นพ. ศุภชัย 8.30-11.30 - -
วันศุกร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 2203 นพ. อนุวัตร 10.00-13.00 - -
นพ. อัมพร - - 17.00-20.00
2 2210 นพ. ยุทธนา 9.00-12.00 - -
พญ. ปทุมวรรณา - 13.00-20.00
3 2204 พญ. วรวรรณ 9.00-15.00 -
พญ. นภางค์ - - 17.00-20.00
4 2209 พญ. ทิพาพันธ์ 9.00-11.00 - -
พญ. ณัฐสุขา - - 17.00-20.00
5 2205 นพ. ธรณิศร์ 9.00-16.00 -
นพ.ธนพล - 13.00-20.00
6 2208 พญ. อินทิรา 8.00-16.00 -
นพ. อนุสรณ์ - - 17.00-20.00
7 2218 นพ. สมชาย 8.30-14.00 -
นพ. บัณฑิต - 15.00-20.00
8 2207 นพ. เจริญชัย 8.30-14.00 -
นพ. ภารพันธ์ - 15.00-17.00 -
9 2220 นพ. เทียม 8.30-12.00 - -
10 2206 พญ. สกาวรัตน์ 9.00-12.00 - -
11 2221 พญ. เพ็ญพรรณ 9.00-16.00 -
12 2104 นพ. ยอดพงศ์ - - 17.00-20.00
13 2105 นพ. กำธร 8.30-12.00 - -
พญ. โศภิต - 13.00-17.00 -
15 2107 นพ. ศุภชัย 8.30-11.30 - -
พญ. วรวลัญช์ - - 17.00-20.00
วันเสาร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 2203 นพ. อนุวัตร 10.00-12.00 - -
นพ.สว่าง - 14.00-16.00 -
2 2210 นพ. ยุทธนา 9.00-12.00 - -
นพ. บรรเจิด - 13.00-15.00 -
นพ. ธนพล - 15.00-20.00
3 2204 นพ. ณัฐวัชร 8.00-12.00 - -
นพ. อัมพร - 13.00-17.00 -
4 2209 นพ. ชัยรัตน์ 9.30-12.00 - -
พญ. ปทุมวรรณา - 13.30-20.00
5 2205 พญ. อัจฉรา 9.00-14.00 -
พญ. สุมาลี - 13.00-16.00 -
6 2208 นพ. วิวัฒน์ 8.30-12.00 - -
พญ. อัจฉรา 9.00-14.00 -
7 2218 พญ. วิรงค์รอง 8.00-12.00 - -
พญ. รสนา - 13.00-16.00 -
8 2207 พญ. จุไรรัตน์ 9.00-12.00 - -
นพ. ภารพันธ์ - 15.00-17.00 -
พญ. โศภิต - - 17.00-20.00
9 2220 นพ. เทียม 8.00-12.00 - -
พญ. โสมศิริ 9.00-16.00 -
10 2206 พญ. โสฬส 9.00-17.00 -
พญ. จุฑาทิพย์ - - 17.00-20.00
11 2221 พญ. โสมศิริ 9.00-16.00 -
12 2104 นพ. บัณฑิต 8.00-16.00 -
ดลฤดี - 16.00-20.00
13 2105 นพ. กำธร 8.30-12.00 - -
นพ. ธีระเทพ - 15.00-18.00
15 2107 นพ. จิรายุทธ 8.00-12.00 - -
นพ. ฉันทกา - 12.30-16.00 -
16 2102 พญ. บรรเจิด 9.00-13.00 -
พญ. ปรารถนา - 13.30-17.00 -
วันอาทิตย์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 2203 นพ. อัมพร / บุญเพ็ญ 9.00-12.00 - -
พญ. ทิพาพันธ์ - 13.00-16.00 -
2 2210 นพ. สุวิช 9.00-12.00 - -
นพ. บรรเจิด - 13.00-16.00 -
3 2204 พญ. อินทิรา 8.00-12.00 - -
พญ. ฉันทกา - 13.00-20.00
4 2209 พญ. จุไรรัตน์ 8.30-17.00 -
5 2205 พญ. ปรางทอง 9.00-12.00 - -
พญ. บุญเพ็ญ - 13.00 - 20.00
6 2208 นพ. เกษม 8.30-12.00 - -
พญ. ณัฐสุขา - 14.00-17.00 -
7 2218 นพ. สว่าง 10.00-16.00 -
8 2207 พญ. โศภิต 8.30-13.00 - -
นพ. ธีระเทพ - 15.30-18.00
9 2220 นพ. ชัยรัตน์ 9.30-12.00 - -
พญ. โสมศิริ - 13.00-17.00 -
10 2206 พญ. สกาวรัตน์ 8.00-12.00 - -
พญ. จุฑาทิพย์ - 13.30-19.00
11 2221 พญ. วีรวรรณ 9.00-12.00 - -
น.พ.บัณฑิต - 13.00-16.00 งดอาทิตย์ที่ 3 -
12 2104 พญ. เพ็ญพรรณ 8.30-12.00 - -
พญ. นาที - 13.00-17.00 -
13 2105 นพ. กำธร 8.00-12.00 - -
พญ. อัจฉรา - 13.00-20.00
15 2107 นพ. มานะพล 9.00-11.00 - -
นพ. มานะชัย - 13.00 - 20.00
16 2102 สุพิชา 8.00-12.00 - -
พญ. วรวลัญช์ - 14.00-17.00 -
Update: 4 ธันวาคม 2560

แผนก หู คอ จมูก

วันจันทร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 8201 นพ. บุญช่วย 8.00-16.00 -
2 8202 นพ. สมศักดิ์ 10.00-11.30 - -
นพ. สาฑิตย์ - 13.00-15.30 -
พญ. นภารัตน์ - - 17.00-19.30
3 8203 นพ. สุรศักดิ์ (ช) 9.00-19.30
นพ. สุขสันต์ - - 17.00-19.30
4 8204 นพ. สุชาติ 8.00-16.00 -
5 8205 นพ. วิโรจน์ 9.00-16.00 -
นพ. สมศักดิ์ (ช) 9.00-19.30
6 8206 นพ. พรชัย 8.45-11.45 - -
พญ. สุวรรณา - 14.00-16.00 -
กฤษณา - - 17.00-19.00
7 8207 นพ. วีระวัฒน์ 8.00-16.00 -
นพ. เกษม - - 17.00-19.30
8 8208 นพ. เนาวรัตน์ 8.00-11.00 - -
นพ. เอื้อชาติ - 15.30-16.30 -
9 8209 นพ. ฉัตรินท์ 8.00-16.00 -
10 8210 นพ. ธัชชัย 8.30-19.30
11 8211 นพ. รณยุทธ 9.00-19.30
12 8212 พญ. จิรพร 8.00-12.00 - -
พญ. สายสุรีย์ - - 17.00-19.30
วันอังคาร
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 8201 นพ. บุญช่วย 8.00-16.00 -
2 8202 นพ. สาฑิตย์ 9.00-15.30 -
พญ. ศุภมาส - - 18.00-19.30
3 8203 นพ. สุรศักดิ์ (ช) 9.00-15.30 -
นพ. พนา - - 17.00-19.30
4 8204 นพ. สุชาติ 8.00-16.00 -
5 8205 นพ. วิโรจน์ 9.00-16.00 -
นพ. ธัชชัย - 13.00-19.30
6 8206 นพ. พรชัย 8.45-11.45 - -
นพ. ธัชชัย - 13.00-19.30
นพ. กิติ - - 18.00-19.30
7 8207 นพ. วีรวัฒน์ 8.00-16.00 -
นพ. ปารยะ - - 17.00-19.30
8 8208 นพ. รณุทธ 9.00-16.00 -
พญ. สุวรรณา - 14.00-16.00 -
นพ. ศิริ - - 18.00-19.30
9 8209 นพ. ฉัตรินท์ 8.00-16.00 -
10 8210 นพ. ปัญญา 8.00-12.00 - -
นพ. รณยุทธ 9.00-16.00 -
พญ. อุศนา - - 17.00-19.30
11 8211 นพ. ธัชชัย 8.30-19.30
นพ. สุรศักดิ์ (ช) - - 17.00-19.30
12 8212 นพ. สมบูรณ์ 10.00-16.00 -
นพ. สุทธิพล - - 17.00-19.30
วันพุธ
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 8201 นพ. บุญช่วย - 13.00-19.30
2 8202 นพ. สาฑิตย์ 9.00-15.30 -
พญ. ศุภมาส - - 18.00-19.30
3 8203 นพ. สุรศักดิ์ (ช) 9.00-19.30
นพ. พนา - - 17.00-19.30
4 8204 นพ. สุชาติ 8.00-19.00
5 8205 นพ. วิโรจน์ 9.00-16.00 -
นพ. อนัญญ์ - - 17.30-19.30
6 8206 นพ. ธัชชัย 8.30-16.00 -
นพ. เกษม - - 17.00-19.30
7 8207 นพ. รณยุทธ 9.00-16.00 -
นพ. วีรวัฒน์ - 13.00-16.00 -
8 8208 นพ. เอื้อชาติ 8.30-9.00 - -
พญ. สุวรรณา - 14.00-16.00 -
นพ. สุรเดช - - 17.00-19.00
9 8209 นพ. ฉัตรินท์ 8.00-16.00 -
10 8210 นพ. ปัญญา 8.00-12.00 - -
นพ. รณยุทธ 9.00-16.00 -
พญ. วัขรภรณ์ - - 17.00-19.30
11 8211 นพ. ศิริเกียรติ 8.00-12.00 - -
นพ. บุญช่วย - 13.00-19.30
12 8212 พญ. บลวดี 8.00-11.30 - -
นพ. สมบูรณ์ - 13.00-16.00 -
นพ. สุรศักดิ์ (พ) - - 17.00-19.30
วันพฤหัสบดี
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 8201 นพ. บุญช่วย 8.00-16.00 -
2 8202 นพ. สาฑิตย์ 9.00-15.30 -
นพ. ชัยยศ - - 17.00-19.30
3 8203 นพ. สุรศักดิ์ (ช) 9.00-15.30 -
พญ. นภารัตน์ - - 17.00-19.30
4 8204 นพ. สุชาติ 8.00-16.00 -
5 8205 นพ. วิโรจน์ 9.00-16.00 -
นพ. ธัชชัย - 13.00-19.30
6 8206 นพ. พรชัย 8.45-11.45 - -
นพ. ธัชชัย - 13.00-19.30
นพ.กิติ - - 18.00-19.30
7 8207 นพ. วีรวัฒน์ 8.00-16.00 -
นพ. เกษม - - 17.00-19.30
8 8208 นพ. เนาวรัตน์ 8.00-11.00 - -
พญ. สุวรรณา - 14.00-16.00 -
วัชราภรณ์ - - 17.00-19.30
9 8209 นพ. ฉัตรินท์ 8.00-16.00 -
10 8210 นพ. ปัญญา 8.00-12.00 - -
นพ. รณยุทธ - 13.00-19.30
พญ. อุศนา - - 17.00-19.30
11 8211 นพ. บุญช่วย 8.00-16.00 -
นพ. สายสุรีย์ - - 17.00-19.30
12 8212 นพ. สมบูรณ์ 10.00-16.00 -
นพ. รณยุทธ - 13.00-19.30
วันศุกร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
2 8202 นพ. สาฑิตย์ 9.00-15.30 -
นพ. สุรเดช - - 17.00-19.00
3 8203 นพ. สุรศักดิ์ (ช) 9.00-19.30
4 8204 นพ. รณยุทธ 9.00-16.00 -
นพ. สุชาติ - 12.30-16.00 -
5 8205 นพ. วิโรจน์ 9.00-12.00 - -
นพ. บุญชู - 14.00-16.00 -
นพ. สุขสันต์ - - 17.00-19.30
6 8206 นพ. พรชัย 8.45-11.45 - -
นพ. อรรถพล - 14.00-16.00 -
กฤษณา - - 17.00-19.00
7 8207 นพ. สมศักดิ์ 10.00-11.30 - -
นพ. วีรวัฒน์ - 13.00-16.00 -
นพ. สุทธิพล - - 17.00-19.30
8 8208 นพ. เนาวรัตน์ 8.00-11.00 - -
พญ. สุวรรณา - 14.00-16.00 -
นพ. อนัญญ์ - - 17.30-19.30
9 8209 นพ. ฉัตรินท์ 8.00-16.00 -
10 8210 นพ. ปัญญา 8.00-12.00 - -
นพ. รณยุทธ 9.00-16.00 -
11 8211 นพ. ศิริเกียรติ 8.00-15.00 -
12 8212 นพ. สมบูรณ์ 10.00-16.00 -
นพ. ศิริ - 18.00-19.30
วันเสาร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 8201 นพ. บุญช่วย 8.00-17.00 -
2 8202 นพ. สาฑิตย์ 9.00-12.00 - -
นพ. ประกอบเกียรติ - 13.00-15.30 -
3 8203 จิรพร 8.00-15.00 -
4 8204 พญ. สายสุรีย์ 9.00-12.00 - -
นพ. สุชาติ - 12.30-16.00 -
5 8205 นพ. สุรเดช 8.30-12.00 - -
นพ. บุญช่วย - 13.00-19.30
6 8206 นพ. กิติ 9.00-12.00 - -
นพ. อนัญญ์ - 14.00-16.30 -
นพ. ศิริ - - 18.00-19.30
7 8207 นพ. วีรวัฒน์ 8.00-12.00 - -
นพ. รณยุทธ - 13.00-16.00 -
8 8208 นพ. เนาวรัตน์ 8.00-11.00 - -
นพ. สุทธิพล - 13.00-16.00 -
นพ. กรีฑา - - 17.30-19.30
9 8209 นพ. ฉัตรินท์ 8.00-16.00 -
10 8210 นพ. สุวรรณา 9.30-12.00 - -
นพ. ธัชชัย - 13.00-19.30
11 8211 นพ. ศิริเกียรติ 8.00-15.00 -
12 8212 นพ. สมบูรณ์ 10.00-12.00 - -
นพ. สุรศักดิ์ (ช) - 13.00-19.30
วันอาทิตย์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 8201 นพ. บุญช่วย 8.00-12.00 - -
2 8202 นพ. ประกอบเกียรติ 8.00-15.30 -
3 8203 นพ. พนา 9.00-19.30
4 8204 นพ. อรรถพล 10.30-12.00 - -
นพ. ปารยะ - 14.00-16.30 -
5 8205 นพ. เกษม 9.00-11.30 - -
นพ. วิโรจน์ - 13.00-16.00 -
6 8206 พญ. ลัดดา 9.00-12.00 - -
นพ. ทุนชัย - 13.00-17.30 -
7 8207 นพ.สุรศักดิ์ (พ) 9.00-16.00 -
นพ.สุรศักดิ์ (ช) - - 17.00-19.30
8 8208 ทิพย์วัลย์ 10.00-12.00 - -
นพ. อนัญญ์ - 13.30-16.30 -
นพ. กรีฑา - - 17.30-19.30
9 8209 นพ. วิถี 8.30-16.00 -
10 8210 พญ. อุศนา 9.00-12.00 - -
พญ. วัชรภรณ์ - 13.00-19.30
11 8211 นพ. ศิริเกียรติ 8.00-15.30 -
นพ. เกษม - - 17.00-19.30
12 8212 นพ. บุญช่วย 8.00-12.00 - -
นพ. เจษฎา - 13.00-16.00 -
Update: 4 ธันวาคม 2560

แผนกทันตกรรม

วันจันทร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 6019 ทญ. ดวงดำรัส 9.30-12.00 - -
ทพ. ชัชชัย - 16.00-19.00
2 6020 ทญ. เสาวนีย์ - 13.00-19.00
3 6021 ธนิต - 13.00-16.00 -
วันอังคาร
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 6019 ทญ. ดวงดำรัส 9.30-12.00 - -
2 6020 ทพ. พิสุทธ์ 9.30-19.00
วันพุธ
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 6019 ทญ. ดวงดำรัส 9.30-12.00 - -
2 6020 ทญ. ชัชญา - 13.00-19.00
3 6021 ทญ. เพชรรัตน์ - 16.00-19.00
วันพฤหัสบดี
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 6019 ทญ. ดวงดำรัส 9.30-12.00 - -
2 6020 ทพ. พิสุทธ์ 9.30-19.00
3 6021 ทพ. สมเกียรติ์ - 14.00-19.00
วันศุกร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 6019 ทญ. ดวงดำรัส 9.30-12.00 - -
2 6020 ทพ. พิสุทธ์ 9.30-19.00
3 6021 บุพกร 9.30-17.00 -
วันเสาร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 6019 ทญ. นิรมล 8.30 - 18.00
2 6020 ทญ. ชัชญา 9.00-19.00
3 6021 ทญ. รัตนากร 8.30-18.00
4 6023 ทญ. จินตนา 8.30-18.00
วันอาทิตย์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 6019 ทญ. รัตนากร 9.00 - 18.00
2 6020 ทญ. ชัชญา 9.00-12.00 - -
ทพ. พิสุทธ์ - 13.00-19.00
3 6021 ธนิต 9.00-12.00 - -
ทพ. สมเกียรติ์ - 14.00-19.00
Update: 4 ธันวาคม 2560

แผนกการได้ยิน และฝึกพูด

วันจันทร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 Audio1 อ. ฐิติมา 9.00 - 16.00 -
อ. ชุลีรัตน์ - - 17.00-20.00
2 ABR อ. ฐิติมา 9.00 - 16.00 -
อ. ชุลีรัตน์ - - 17.00-20.00
วันอังคาร
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 Audio1 อ. ฐิติมา 9.00 - 16.00 -
อ. โยธิน - - 17.00-20.00
2 ABR อ. ฐิติมา 9.00 - 16.00 -
อ. โยธิน - - 17.00-20.00
วันพุธ
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
7.30-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 Audio1 อ. ฐิติมา 9.00-12.00 - -
อ. เดช - 13.00-16.00 -
อ. โยธิน - - 17.00-20.00
2 ABR อ. ฐิติมา 9.00-12.00 - -
อ. โยธิน - - 17.00-20.00
3 Speech อ. เดช - 13.00-16.00 -
วันพฤหัสบดี
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 Audio1 อ. ฐิติมา 9.00-12.00 - -
อ. เดช - 13.00-16.00 -
อ. ชุลีรัตน์ - - 17.00-20.00
2 ABR อ. ฐิติมา 9.00-12.00 - -
อ. ชุลีรัตน์ - - 17.00-20.00
3 Speech อ. เดช - 13.00-16.00 -
วันศุกร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 Audio1 อ. ฐิติมา 9.00-16.00 -
อ. โยธิน - - 17.00-20.00
2 ABR อ. ฐิติมา 9.00-16.00 -
อ. โยธิน - - 17.00-20.00
วันเสาร์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 Audio1 อ. ฐิติมา 8.00-20.00
2 ABR อ. ฐิติมา 8.00-20.00
3 Speech อ. เนตรา 8.00-16.00 -
วันอาทิตย์
ห้อง ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-20.00
1 Audio1 อ. นงเยาว์ 8.00-20.00
2 ABR อ. นงเยาว์ 8.00-20.00
3 Speech อ. ยุวดี 8.00-16.00 -
Update: 4 ธันวาคม 2560

แผนกเลสิค (LASIK)

วันจันทร์
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. โศภิต 8.30-16.00 -
2 อ. อนุวัตร 8.30-12.00 - -
3 อ. มานะพล - - 17.00-19.00
4 อ. อัมพร - - 17.00-19.00
5 อ. ฉันทกา - - 17.00-19.00
วันอังคาร
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. โศภิต 8.30-12.00 - -
2 อ. เอกอนันต์ 8.30-12.00 - -
3 อ. มานะชัย - 13.00-16.00 -
4 อ. จุไรรัตน์ - - 17.00-19.00
5 อ. ฉันทกา - - 17.00-19.00
6 อ. ทัศนีย์ - - 17.00-19.00
วันพุธ
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. โศภิต 8.30-19.00
2 อ. อนุวัตร 8.00-12.00 - -
วันพฤหัสบดี
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. โศภิต 8.30-12.00 - -
2 อ. มานะชัย 8.00-16.00 -
3 อ. นวลจิรา - - 17.00-19.00
4 อ. ธีระเทพ - - 17.00-19.00
วันศุกร์
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. อนุวัตร 8.30-12.00 - -
2 อ. โศภิต 8.30-16.00 -
3 อ. อัมพร - - 17.00-19.00
วันเสาร์
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. อัมพร 8.30-16.00 -
2 อ. อนุวัตร 8.30-12.00 - -
3 อ. วิวัฒน์ 8.30-12.00 - -
4 อ. จุไรรัตน์ 8.30-12.00 - -
5 อ. โศภิต - 13.00-19.00
6 อ. ธีระเทพ - 13.00-16.00 -
7 อ. นวลจิรา - 13.00-16.00 -
วันอาทิตย์
ลำดับ ชื่อแพทย์ ช่วงเวลา
8.00-12.00 13.00-16.00 17.00-19.00
1 อ. จุไรรัตน์ 8.30-16.00 -
2 อ. มานะพล 8.30-12.00 - -
3 อ. โศภิต 8.30-12.00 - -
4 อ. ธีระเทพ - 13.00-16.00 -
5 อ. ฉันทกา - 13.00-19.00
6 อ. มานะชัย - 13.00-19.00
Update: 4 ธันวาคม 2560
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
เลขที่ 585 ถ.สิริธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : (662) 886-6600-16 แฟกซ์ : (662) 433-3613
อีเมล์ : [email protected]
Logo ISO URS Certificate ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008