Call Center

สุขภาพช่องปากที่ดีของท่าน คือบริการของเรา

ช่องปาก เป็นจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหาร เป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่ร่างกาย สุขภาพช่องปากที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของสุขภาพกายที่ดีการมีสุขภาพช่องปากที่ไม่สมบูรณ์ อาจนำไปสู่การบดเคี้ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ฟันที่สะอาดสวยงาม ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้พบเห็น

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก มีการรักษาฟัน สาขาต่างๆ ด้วยระบบปลอดเชื้อที่ทันสมัย ผู้เข้ารับบริการทุกคน สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ยังมีความสะอาดปลอดภัยอีกด้วย

บริการ

ทันตกรรมป้องกัน

 • ตรวจสุขภาพช่องปาก
 • ขูดหินปูน
 • Dental Sealants
 • Fluoride Treatment
 • บริการใส่เครื่องช่วยฟัง
 • ฟอกสีฟัน

บริการผ่าตัด-ถอนฟัน

 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ผ่าตัดตกแต่งกระดูก
 • ผ่าตัดตกแต่งเหงือก

ทันตกรรมซ่อมแซม

 • อุดฟัน
 • ครอบฟัน
 • ฝังรากเทียม
 • ทำสะพานฟัน
 • ทำฟันปลอม
 • รักษารากฟัน

ทันตกรรมเสริมความงาม

 • อุดฟัน
 • จัดฟัน
 • ฟอกสีฟัน
 • ตบแต่งรูปร่างฟัน
 • ผ่าตัดตกแต่งเหงือก
 • ปิดช่องว่างระหว่างฟัน

บริการอื่นๆ

 • บริการซ่อมฟันปลอม
 • ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
 • ถ่ายภาพรังสี Orthopantomogram, Lateral Cephalogram
... ...