ระบบ ISO 9001 Version 2008

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 คุณภาพมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วโลก โดยเริ่มโครงการคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 มาตั้งแต่เดือน มกราคม 2542 ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จากบริษัท (URS) United Registrar of Systems

ก่อนได้มาซึ่ง ISO 9001 Version 2008

มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพคือ
  1. จัดทำและทบทวน มาตรฐาน ระบบการทำงานและขั้นตอนปฏิบัติงานทั้งหมด
  2. จัดทำเอกสารกำกับการทำงาน ของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคงเส้นคงวาซึ่งจะช่วย ลดข้อผิดพลาด ตลอดจนการซ้ำซ้อนของขั้นตอน
  3. ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้เข้าใจงานทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  4. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพจากทีมตรวจสอบภายในอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง
  5. กำหนดและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
  6. กำหนดขั้นตอน การรับคำร้องของผู้ป่วย ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  7. พัฒนาขั้นตอน / กระบวนการรับคำร้อง ของผู้ป่วยและแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version 2008

โรงพยาบาลต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพข้อกำหนด ISO 9001 Version 2008 ต้องพัฒนาระบบ การตรวจสอบคุณ- ภาพ ภายในอย่างมีคุณภาพ และบริษัท URS จะทำการตรวจสอบ คุณภาพ ทุก 6 เดือน ตามข้อตก กำหนด ISO 9001 Version 2008

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้รับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรคุณ- ภาพอย่างเป็นสากลด้วยความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการโดยทีมงานแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือที่ ทันสมัยและครบครัน

กล่าวโดยสรุป

สิ่งที่ผู้ป่วย จะได้รับ จากการที่โรงพยาบาลได้รับ ใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 ก็คือ ความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพของการให้บริการซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กร และการรับประกันคุณภาพ

โครงการ คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จะนำมาซึ่งคุณค่าของการให้บริการที่ผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาล ทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด