Call Center

ตารางแพทย์

แผนกตา

Update: 8 ธันวาคม 2566

แผนก หู คอ จมูก

Update: 8 ธันวาคม 2566

แผนกเลสิก (LASIK)

Update: 25 มกราคม 2565

แผนกทันตกรรม

Update: 20 ตุลาคม 2566

แผนกตาปลอม

Update: 25 มกราคม 2565

แผนกการได้ยิน และฝึกพูด

Update: 20 ตุลาคม 2566
ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร.0-2886-6600 ต่อ 2125 ,2126