ตารางแพทย์

แผนกตา

ลำดับ ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 นพ.กำธร นิติมานพ - - 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.00 - 12.00
2 นพ.เกษม ยศไพบูลย์ - - 13.00 - 17.00 - - - 8.30 - 12.00
3 นพ.จีรยุทธ สุโภคเวช - - - - - 8.00 - 11.00 -
4 นพ.เจริญชัย จิวจินดา 8.00 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30-14.00 8.30-14.00 - -
5 นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์ - - 17.00 - 19.00 - - 9.30 - 12.00 9.30 - 12.00
6 นพ.ณัฐวัชร ฤกษ์รัตนวราพร - - - 14.00 - 18.30 - 8.00 - 12.00 -
7 นพ.เทียม หล่อเทียนทอง - - 8.00 - 12.00 - 8.00 - 12.00 - -
8 นพ.ทวีวัฒน์ อรรถเศรษฐ - - - - 16.30 - 20.00 13.00 - 20.00 17.00 - 20.00
9 นพ.ธนพล ลิรัฐพงศ์ - - - - - 15.30 - 19.30 9.00 - 12.00
10 นพ.ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์ - 9.00 - 16.00 - 9.00-16.00 9.00-16.00 - -
11 นพ.บรรเจิด วิภาตะวิทย์ - - - - - 10.00 - 14.00 13.00 - 15.00
12 นพ.บัณฑิต ลิมป์รัชตามร - - 13.00-16.00 13.00-16.00 15.00 - 19.00 8.00-16.00 8.30 - 12.00
13 นพ.ภารพันธ์ บำรุงสุข 9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00 - 15.00-17.00 15.00-17.00 -
14 นพ.มานะพล เล็กสกุล 17.00-20.00 - - - - - 9.00-15.00
15 นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ - - - 16.00-20.00 - 8.30-17.00 -
16 นพ.ยุทธนา สุคนธทรัพย์ 9.00-12.00 9.00-12.00 - 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 -
17 นพ.วรากร เทียมทัต - - 8.00-16.00 - - 13.00 - 16.00 -
18 นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช - - - - - 8.00-12.00 -
19 นพ.ศุภชัย โชติบุตร 8.15 - 11.30 8.15 - 11.30 - 8.15 - 11.30 8.15 - 11.30 - -
20 นพ.สมชาย ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล 8.30-14.00 7.30-12.00 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00 - -
21 นพ.สมศักดิ์ รัศมิทัต 9.00-12.00 - 13.00-16.00 - - - -
22 นพ.สรรเพ็ชญ์ บุณยวณิชย์ - - - 17.00-20.00 - - -
23 นพ.สว่าง พงศ์เลิศนภากร - - - 10.00-14.00 - - 10.00-14.00
24 นพ.อนุวัตร จิตต์จรัส 10.00-13.00 - 10.00-13.00 - 10.00-13.00 10.00-12.00 -
25 นพ.เอกอนันต์ อุตรชาติ 8.30-12.00 8.30-12.00 - - 8.30-12.00 - -
26 พญ.เกศรา โกสัลล์ประไพ 16.00 - 20.00 - - - - - 13.00 - 16.00
27 พญ.จุฑาทิพย์ หิริโอตัปปะ 10.00-17.00 15.00 - 17.00 - 10.00-18.30 - 17.00 - 20.00 13.30-19.00
28 พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล - 17.00-20.00 - - - 9.00-12.00 8.00-17.00
29 พญ.จุฬาภรณ์ แสงวิจิตร - - - 14.00 - 17.00 - - -
30 พญ.ฉันทกา สุปิยพันธ์ 16.00-20.00 16.00-20.00 - - - - 13.00 - 18.00
31 พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย 17.00-20.00 - - - 17.00-20.00 - 14.00-17.00
32 พญ.ดลฤดี ศิรินิล - - - 14.00-20.00 - 16.00-20.00 -
33 พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล - 9.00-16.00 - - 13.00-15.30 - -
34 พญ.ทิพาพันธ์ แสงอ่อน 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-11.00 - 13.00 -16.00
35 พญ.นภางค์ เกษโกวิท - - 17.00-20.00 - 17.00-20.00 - 13.30-18.00
36 พญ.นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล 14.00-17.00 - - - - - 13.00 - 17.00
37 พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์ - - 14.00-20.00 - - - 13.00 - 20.00
38 พญ.ปรางทอง จิตตานนท์ - 9.00-12.00 - - - - 9.00-12.00
39 พญ.ปรารถนา หิรัญพัทธวงศ์ - 15.00-20.00 - 17.00-20.00 - 13.30-17.00 -
40 พญ.ปรียจรรย์ เหล่าไทย 13.00 - 20.00 13.00 - 18.00 - 9.00 - 16.00 - 13.00 - 20.00 -
41 พญ.เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-12.00 - 9.00-15.00 - 8.30-12.00
42 พญ.มันธนี ไพรัชเวทย์ - - 8.00 - 12.00 - - - -
43 พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์ 18.00-20.00 9.30-12.00 - - - 13.30-16.00 -
44 พญ.วรวรรณ ตันติเตมิท - - 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-15.00 - -
45 พญ.วรวลัญซ์ หงษ์เลิศนภากุล - - 16.30-19.30 - 16.30-19.30 13.30-17.00 -
46 พญ.วิมลวรรณ โชคทวีศักดิ์ 15.00 - 20.00 - - - 15.00 - 20.00 - 13.00 - 20.00
47 พญ.วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์ 9.00-16.00 - 9.00-12.00 9.00-16.00 9.00 - 12.00 9.00-16.00 -
48 พญ.วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์ - - - - - - 10.30-13.00
49 พญ.โศภิต ศมพันธ์พงศ์ 9.00-16.00 9.00-17.00 9.00-20.00 7.30-12.00 13.00-17.00 17.00-20.00 8.30-13.00
50 พ.ญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต 9.00-19.00 9.00-14.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 - 8.00 - 12.00
51 พญ.สุพิชา วัจนะพรสิทธ์ - 13.00-18.00 - - - - 8.00-12.00
52 พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ 17.00-20.00 - 17.00-20.00 - - 13.00-16.00 -
53 พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ 17.00-20.00 - - - - 9.00-16.00 13.00-16.00
54 พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์ - - 13.00-20.00 - - 9.00 - 17.00 -
55 พญ.อภิรดี ปรีชานนท์ - 13.00 - 16.00 9.00 - 12.00 - - - -
56 พญ.อินทิรา สุขเพ็ญ 8.00-12.00 8.00-12.00 - 9.30-15.00 8.00-12.00 - 8.00-12.00
57 พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ 13.00-16.00 15.00-20.00 - - 13.00-16.00 9.00-13.00 -
Update: 22 กรกฎาคม 2562

แผนก หู คอ จมูก

ลำดับ ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 นพ.กรีฑา ม่วงทอง - - - - - 17.30-19.30 17.30-19.30
2 นพ.กิติ ขนบธรรมชัย - 18.00-19.30 - 18.00-19.30 - 9.00-12.00 -
3 นพ.เกษม กอรปศรีเศรษฐ์ 17.00-19.30 - 17.00-19.30 17.00-19.30 - - 9.00-11.30
17.00-19.30
4 นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร - - - - - - 13.00-16.00
5 นพ.ฉัตรินทร์ นพจินดา 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 -
6 นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล - - - 17.00-19.30 - - -
7 นพ.ทุนชัย ธนสัมพันธ์ 13.00-17.30 - - - - - -
8 นพ.ธัชชัย สุวรรณวรางกูล 8.30-19.30 8.30-19.30 8.30-16.00 13.00-19.30 - 13.00-19.30 -
9 นพ.เนาวรัตน์ ทองไทย 8.00 - 11.00 - - 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 -
10 นพ.บุญช่วย เปี่ยมทิพย์มนัส 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 - 8.00-17.00 8.00-12.00
11 นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมณ์ - - - - 14.00-16.00 - -
12 นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล - - - - - 13.00-15.30 8.00 - 15.30
13 นพ.ปารยะ อาศนะเสน - 17.00-19.30 - - - - 14.00-16.30
14 นพ.ผดุงรัฐ เฮงเจริญ - - 16.00-20.00 - - - 16.00-20.00
15 นพ.พนา กล่ำคำ - 17.00-19.30 - - - 13.00-19.30 9.00-19.30
16 นพ.พรชัย อรพินท์ 8.45-11.45 8.45-11.45 - 8.45-11.45 8.45-11.45 - -
17 นพ.ไพฑูรย์ เติมรัตนกุล - 13.00-16.00 8.00-16.00 - - - -
18 นพ.รณยุทธ บุญชู 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 13.00-19.30 9.00-16.00 13.00-16.00 -
19 นพ.วิถี เจริญเลิศ 9.00 - 19.30 - 13.00-19.30 9.00 - 19.30 9.00 19.30 - 9.00-19.30
20 นพ.วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ 9.00 - 16.00 9.00 - 16.00 9.00 - 16.00 9.00 - 16.00 9.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
21 นพ.วีรวัฒน์ อุณหเลขกะ 7.30-16.00 7.30-16.00 13.00-16.00 7.30-16.00 13.00-16.00 7.30-12.00 -
22 นพ.ศิริ ดำรงศักดิ์ - 18.00-19.30 - - 18.00-19.30 16.00-19.30 -
23 นพ.ศิริเกียรติ ประเสริฐศรี - - 7.30-12.00 - 7.30-15.00 8.00-15.00 8.00-15.30
24 นพ.สมบูรณ์ โรจนาภรณ์ - 10.00 - 16.00 - 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 10.00 - 12.00 -
25 นพ.สมศักดิ์ จันทร์ศรี 10.00 - 11.00 - - - 10.00 - 11.00 - -
26 นพ.สาฑิตย์ ชัยประสิทธิกุล 13.00-15.30 9.00-15.30 9.00-15.30 9.00-15.30 9.00-15.30 9.00-12.00 -
27 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร 17.00-19.30 - - 17.00-19.30 17.00-19.30 - -
28 นพ.สุชาติ สุประภารพงษ์ 7.30-16.00 7.00-16.00 12.00-15.00 7.30-16.00 7.30-16.00 12.30-16.00 -
29 นพ.สุทธิพล อริยะสถิตย์มั่น - 17.00-19.30 - - 17.00-19.30 13.00-16.00 -
30 นพ.สุรชัย รัศมีจิวานนท์ - 17.00-19.30 - 17.00-19.30 - - -
31 นพ.สุรเดช จารุจินดา - - 17.00-19.00 - 17.00-19.00 8.30-12.00 -
32 นพ.สุรศักดิ์ ไชยเพิ่ม 9.00-19.30 9.00-15.30 9.00-19.30 9.00-15.30 9.00-19.30 13.00-19.30 -
33 นพ.สุรศักดิ์ พุธานุภาพ - 17.00-19.30 17.30-19.30 - - - 9.00-16.00
34 นพ.อนัญญ์ เพฑวณิช - - 17.30-19.30 - 17.30-19.30 14.00-16.30 13.30-16.30
35 นพ.อรรถพล พัฒนครู - - - - 14.00 - 16.00 - 10.30 - 12.00
36 นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 15.30 - 16.30 - - - - - -
37 พญ.กฤษณา ไทยทอง 17.00-19.00 - - - 17.00-19.00 - -
38 พญ.จิรพร สุวรรณสัญญา 17.00-19.30 - 9.00-12.00 - - 8.00-15.00 9.00-12.00
39 พญ.ทิพวัลย์ เจริญศุภผล - - - - - - 10.00-12.00
40 พญ.บลวดี กาญจนพิทักษ์ - - 8.00-12.00 - - - -
41 พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ - - - - - - 9.00-12.00
42 พญ.วัชราภรณ์ บัวโฉม - - 17.00-19.30 17.00-19.30 17.00-19.30 17.00-19.30 13.00-19.30
43 พญ.ศุภมาส สินเพ็ง - 18.00-19.30 - - - - -
44 พญ.สายสุรีย์ นิวาตวงศ์ 17.00-19.30 - - - - 9.00-12.00 -
45 พญ.สุวรรณา ซึงสนธิพร 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 9.30-12.00 -
46 พญ.อุศนา พรหมโยธิน - 17.00-19.30 - 17.00-20.00 - - 9.00 - 12.00
Update: 22 กรกฎาคม 2562

แผนกเลสิค (LASIK)

ลำดับ ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 นพ.มานะพล เล็กสกุล 17.00-19.00 - - - - - 8.30-16.00
2 พญ.โศภิต ศมพันธ์พงศ์ 8.30 - 16.00 8.30 - 12.00 8.30 - 19.00 8.30 - 12.00 8.30 - 16.00 13.00 - 19.00 8.30 - 12.00
3 พญ.ฉันทกา สุปิยพันธ์ 17.00-19.00 17.00-19.00 - 13.00-19.00 - - 13.00-19.00
4 นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ - - - 16.00-19.00 - 8.00-18.00 -
5 นพ.อนุวัตร จิตต์จรัส 8.30-12.00 - 8.30-12.00 - 8.30-12.00 8.30-12.00 -
6 นพ.เอกอนันต์ อุตรชาติ 8.30-12.00 8.30-12.00 - - 8.30 - 12.00 - -
7 พญ.เกศรา โกสัลล์ประไพ 17.00 - 19.00 - - - - - 13.00 - 16.00
8 นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช - - - - - 8.30-12.00 -
9 พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล - 17.00-19.00 - 17.00 - 19.00 - 8.30-12.00 8.30-16.00
10 พญ.อภิรดี ปรีชานนท์ - 8.30 -16.00 8.30 -16.00 8.30 - 12.00 - 8.30 -16.30 -
11 พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล - 17.00 - 19.00 - - 13.00 - 19.00 - -
12 นพ.ธนพล ลิรัฐพงศ์ - - - - - 13.00-19.00 8.30-12.00
Update: 6 กุมภาพันธ์ 2564

แผนกทันตกรรม

ลำดับ ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์ - - - - - - 8.30-18.00
2 ทพญ.ชัชญา ธารประดับ - - 13.00-19.00 - - 9.00-19.00 9.00-12.00
3 ทพญ.ดวงดำรัส พันธ์วิศวาส 9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00 - -
4 ทพญ.นิรมล ใจซื่อ - - - - - 8.30-18.00 -
5 ทพญ.บุพกร ภัทรเกียรติพงษ์ - - - - 9.00-16.00 - -
6 ทพญ.เพชรรัตน์ ถวัลย์วงศ์ศรี - - 16.00-19.00 - - - -
7 ทพญ.รัตนากร อุตราวิสิทธิกุล - - - - - 8.30-18.00 9.00-18.00
8 ทพญ.เสาวนีย์ เสถียรถาวร 13.00-19.00 - - - - - -
9 ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต 16.00-19.00 - - - - - -
10 ทพ.พิสุทธิ์ จรินทิพย์พิทักษ์ - 9.30-19.00 - 9.30-19.00 9.30-19.00 - 13.00-19.00
11 ทพ.สมเกียรติ์ สมุทรประดิษฐ์ - - - 14.00-19.00 - - 14.00-19.00
12 ทพ.ธนิต สุ่นปาน 13.00-16.00 - - - - - 9.00-12.00
Update: 19 พฤศจิกายน 2562

แผนกตาปลอม

ลำดับ ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 ท.พ.ชำนาญ ชนะภัย - - - - - 14.00 - 17.00 -
Update: 19 พฤศจิกายน 2562

แผนกการได้ยิน และฝึกพูด

ลำดับ ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 อ.ฐิติมา หาญโชคชัยสกุล 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-17.00 8.00-20.00 -
2 อ.เดช ลุตาดูร - - 13.00 - 17.00 13.00 - 17.00 - - -
3 อ.โยธิน รอดทอง - 17.00-20.00 17.00-20.00 - 17.00-20.00 - -
4 อ.ชุลีรัตน์ จันทราสกุล 17.00-20.00 - - 17.00-20.00 - - -
5 อ.นงเยาว์ ศรีนางแย้ม - - - - - - 8.00-20.00
6 อ.เนตรา บัวกนก - - - - - 8.00-16.00 -
Update: 19 พฤศจิกายน 2562
ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร.0-2886-6600 ต่อ 2125 ,2126