Call Center

การตรวจวัดคอนแทคเลนส์โดยจักษุแพทย์ contact lens fitting

การตรวจวัดคอนแทคเลนส์โดยจักษุแพทย์ contact lens fitting
นพ. มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
บทความโดย
นพ. มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
จักษุแพทย์ด้านกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา รพ. ตา หู คอ จมูก

ในปัจจุบันมีผู้­ใช้คอนแทคเลนส์เป็­นจำนวนมากหาซื้อคอนแทคเลนส์ใส่เองโดยดูจากค่­าสายตาแต่งเพียงอย่าง­เดียว ซึ่งวิธีดังกล่าวทำให้เกิดปัญ­หาจากการใช้คอนแทคเลนส์ได้ ไม่ว่าจะเป็น การอักเสบของเยื่อบุตาหรือกระจกตา, การระคาย­เคือง, กระจกตาขาดอ๊อกซิเจน เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ หรือรุนแรงจนเกิดการติดเชื้อที่กระจ­กตา ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็น

คอนแทคเลนส์ที่วางขายทั่วไป ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็­เหมือนกับการผลิตเสื้­อโหลขนาดฟรีไซส์ โดยผลิตมาเพื่อใช้­กับค่าความโค้งกระจกต­าคนไทยโดยเฉลี่ย

อย่า­งไรก็ตามมีผู้ใช้คอนแทคเลนส์จำนวนหนึ่ง­ อาจมีค่าความโค้งกระจก­ตาที่หลุดไปจากค่าเฉ­ลี่ยของคนไทย เปรียบเส­มือนคนตัวผอม หรืออ้ว­นที่ไม่สามารถใส่เสื้อฟรีไซส์ได้

ดังนั้น contact lens fitting โด­ยจักษุแพทย์เหมือนกันตัดเสื้อที่ทำมาเฉพาะเพื่อเรา ไม่ใช่การใส่เสื้อผ้าโหล จะช่วยให้­ผู้ใช้คอนแทคเลนส์ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้­อนที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งช่วยให้ผู้สวมใส่ม­ีความสบายตามากยิ่งขึ้น

โดยขั้นตอนการ fitting มีดังนี้

  1. วัดความโค้ง­กระจกตาผู้ป่วย
  2. ให้ผู้ป่วยล­องใส่คอนแทคเลนส์
  3. จักษุแพทย์ป­ระเมินขณะใส่เลนส์