Call Center

สัปดาห์ต้อหินโลก

World Glaucoma Week (WGW)

สัปดาห์ต้อหินโลก (World Glaucoma Week = WGW) ปีนี้ตรงกับวันที่ 10-16 มีนาคม 2562 WGW เริ่มมีการจัดขึ้นมากว่า 10 ปีแล้ว เกิดจาก World glaucoma association and world glaucoma patient association (ชมรมต่อต้านต้อหินและชมรมผู้ป่วยต้อหิน) เล็งเห็นถึงโรคต้อหินซึ่งเป็นภัยเงียบ ทำให้ประชาชนในโลกนี้จำนวนไม่น้อยต้องตาบอดจากโรคนี้ จึงร่วมกันก่อให้เกิดสัปดาห์ต้อหินโลกในราวเดือนมีนาคมทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์

  1. ให้จักษุแพทย์ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้ ช่วยกันรวบรวมและหาทางคัดกรองเพื่อตรวจพบโรคตั้งแต่แรกเริ่มในชุมชนของตน
  2. ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงโรคนี้ ทราบถึงลักษณะโรคที่เป็นภัยเงียบ ค่อย ๆ ทำให้ผู้เป็นโรคตามัวอย่างช้า ๆ เชิญชวนให้ผู้มีปัจจัยเสี่ยงมารับการตรวจคัดกรอง
  3. ช่วยกันออกรายการวิทยุ สื่อ โทรทัศน์ พูด อภิปรายถึงโรคต้อหิน
  4. ออกรายการตามสื่อ หนังสือพิมพ์ให้ประชาชนรู้ทันโรคนี้ให้ทั่วถึง

ทั้งหมดเพื่อย้ำให้ประชาชนทราบว่า ต้อหินเป็นสาเหตุนำของภาวะตาบอดที่ไม่มีทางแก้ไข (irreversible blind) ของประชากรโลก และมากกว่าครึ่งเป็นประชากรในเอเชีย องค์กรอนามัยโลกคาดไว้ว่าในราว คศ 2040 จะมีประชากรถึง 118 ล้านคนในโลกที่เป็นต้อหินโดยเฉพาะประชากรในแถบเอเชีย (รวมทั้งประเทศไทย) ซึ่ง ปี 2013 มีประชากรเป็นต้อหินอยู่ 17 ล้านคน แต่คาดว่าจะเป็นถึง 33 ล้านคนในปี คศ 2040

ขอเชิญชวนผู้มีปัจจัยเสี่ยงต้อหินมารับการคัดกรองโรคโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้บทความนี้มีส่วนหนึ่งในงานสัปดาห์ต้อหินโลก

บทความโดย
ศ.พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
จักษุแพทย์ รพ. ตา หู คอ จมูก