Call Center

เส้นเลือดดำในตาอุดตัน (CRVO)

Central Retinal Vein occlusionr

พูดถึงการพยากรณ์โรค หรือภาวะ CRVO จะลงเอยอย่างไร เอามาจากการรายงานของต่างประเทศ เขาใช้คำว่า “CRVO is not associated directly with increase mortality” หรืออาจแปลว่า ภาวะ CRVO ใช่ว่าจะลงเอยไปทางเลวร้ายเสมอไป

โรค CRVO ทางคลินิก แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ischemic และ nonischemic

  1. ผู้ป่วยชนิด Nonischemic อาจหายกลับมาปกติโดยไม่มีผลแทรกซ้อนอะไรตามมาเลย 10% ผู้ป่วย 50% อาจมีสายตา 20/200 หรือแย่กว่านี้ 1 ใน 3 ของผู้ป่วย nonischemic อาจกลายเป็น ischemic และมักเปลี่ยนใน 6-12 เดือน นับจากวันเกิดโรค
  2. กลุ่มของ ischemic CRVO : 90% จะมีสายตาเป็น 20/200 หรือแย่กว่านี้ : มากกว่า 60% จะเกิดภาวะแทรกซ้อน คือภาวะต้อหิน จากหลอดเลือดเกิดใหม่ (neovascular glaucoma) โดยอาจเกิดเร็วคือไม่กี่สัปดาห์ หรือเกิด 1-2 ปี ก็ได้ อนึ่ง เมื่อเป็น CRVO ข้างหนึ่งแล้ว ตาอีกข้างอาจเกิด CRVO ได้ 7% ภายในเวลา 2 ปี มีรายงานอันหนึ่งบอกว่า ใน 4 ปี ผู้ป่วยอาจเกิด CRVO ในตาเดิมได้ 2.5% และ 11.9% ในตาอีกข้าง
บทความโดย
ศ.พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
จักษุแพทย์ รพ. ตา หู คอ จมูก