Call Center

เป็นต้อหินแต่ไม่อยากหยอดยา ทำอะไรได้บ้าง

โรคต้อหิน เป็นโรคเรื้อรัง ที่ยังไม่มีการรักษาให้หายขาด ปัจจุบันการลดความดันในลูกตาเป็นวิธีเดียวที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งการลดความดันในลูกตานั้นมีได้หลายวิธี ประกอบไปด้วย การหยอดยา การเลเซอร์ หรือการผ่าตัด ซึ่งการตัดสินใจในการรักษาก็ขึ้นอยู่ชนิดของต้อหิน ระยะความรุนแรงของโรค ประวัติโรคตาในอดีต และปัจจุบันของผู้ป่วย

  1. การเลเซอร์ ในต้อหิน มีการทำเลเซอร์หลายแบบ สามารถทำเลเซอร์เพื่อเปิดมุมตาในคนไข้ต้อหินมุมปิด เพื่อเปิดมุม ลดความเสี่ยงในการเกิดต้อหินเฉียบพลัน หรือเลเซอร์เพื่อลดความดันในลูกตาได้ ซึ่งการเลเซอร์จะสามารถลดความดันตาได้ไม่มาก และต้องรอเวลาอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ เพื่อดูผลสำเร็จของการเลเซอร์ นอกจากนี้การเลเซอร์ อาจลดความดันตาได้ไม่มาก ทำให้ไม่สามารถหยุดการหยอดยาได้ทั้งหมด
  2. การผ่าตัดลดความดันตาในลูกตา ในปัจจุบันมีการผ่าตัดลดความดันตาหลายวิธี ทั้งแบบเจาะทำทางระบายน้ำ และการใส่ท่อ ซึ่งการใส่ท่อ ก็มีท่อหลายชนิด ทั้งนี้คงต้องขึ้นอยู่กับแพทย์ และระยะความรุนแรงของโรคของผู้ป่วย ที่จะนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ การรักษาที่ไม่ใช่การหยอดยา ไม่ได้ทำให้โรคหายขาด และอาจมีความจำเป็นต้องเลเซอร์หรือผ่าตัดซ้ำ ซึ่งอาจไม่สามารถทำซ้ำได้หลายครั้ง ดังนั้นถ้ายังสามารถหยอดยาได้ โดยไม่ได้มีปัญหาภาวะแทรกซ้อนใดๆ โดยทั่วไปการหยอดยาก็ยังเป็นวิธีการที่ดีอยู่
พญ. เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ
บทความโดย
พญ. เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน รพ. ตา หู คอ จมูก