คุณนภัทรมาทำ Femto Lasik กับ อาจารย์มานะชัย

ค่าสายตา สั้น -2.00 เอียง -0.75 ทั้ง 2 ข้าง มาฟังความรู้สึกก่อนทำผ่าตัดกันคะ


ข่าวประชาสัมพันธ์