Call Center

คุณมน (ROOM39) ชุติมน วิจิตรทฤษฎี เข้ารับการรักษาทำ femto lasik

คุณมน (ROOM39) ชุติมน วิจิตรทฤษฎี เข้ารับการรักษาทำfemto lasik กับแพทย์หญิงฉันทกา สุปิยพันธ์ ที่ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตาหูคอจมูก


ข่าวประชาสัมพันธ์